Prezentare generală

Ministerul Culturii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor în domeniul culturii.

Direcţia Judeţeană pentru  Cultură  Prahova este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului culturii nr. 2080/2012  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcţiilor Judeţene pentru Cultură și Patrimoniu Național, respectiv a municipiului  București, precum și ale altor acte normative ce reglementează protecţia monumentelor istorice, regimul de protecţie și circulaţie a bunurilor culturale mobile, protejarea patrimoniului arheologic, a patrimoniului imaterial, funcționarea așezămintelor culturale, ș.a.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova are ca scop principal realizarea prerogativelor specifice domeniului culturii şi patrimoniului naţional, implementarea strategiei și politicii elaborate de minister.

În activitatea sa, Direcţia Judeţeană pentru Cultură urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale:

 1. Protejarea patrimoniului cultural, inclusiv a celui aparţinând minorităţilor naţionale;
 2. Asigurarea inventarierii și verificarea actualizării permanente a evidenţei patrimoniului imobil;
 3. Verificarea asigurării condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare privitoare la starea de conservare, a condiţiilor de securitate și respectarea reglementărilor privind clasarea şi circulaţia patrimoniului mobil;
 4. Revitalizarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil, imobil şi imaterial;
 5. Informarea cetăţenilor în legătură cu legislaţia aplicabilă domeniului său de competenţă.

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul precedent, Direcţia întreprinde demersuri pe lângă autorităţile administraţiei publice locale, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat.

Conducerea operativă a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Prahova este asigurată de un director executiv. Instituţia este organizată în patru compartimente: compartimentul monumente istorice şi arheologie, compartimentul patrimoniu cultural naţional mobil şi imaterial, compartimentul cultură, management, resurse umane şi compartimentul financiar, contabilitate, salarizare, achiziţii publice.

Domenii de activitate:

 1. Arheologie (situri, vestigii, bunuri mobile descoperite în urma cercetărilor arheologice de specialitate sau întâmplătoare)
 2. Patrimoniu construit/imobil (monumente, ansambluri, situri)
 3. Patrimoniu mobil (muzee, arhive, colecții, etc.)
 4. Patrimoniu imaterial/intangibil (meșteșuguri, jocuri, ritualuri, forme de exprimare verbala, etc.)
 1. Coordonarea activităților instituțiilor de cultură: aşezăminte cultural, muzee, biblioteci, teatre, filarmonică
 2. Promovarea culturii şi identităţii culturale: festivaluri, universitate populara, concerte, concursuri
 3. Promovarea valorilor culturale prahovene: expoziţii, tabere artistice, tipărituri

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova are, potrivit legii, următoarele atribuţii:

a) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;

b) colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

c) participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

d) solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;

e) controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;

 1. g) colaborează cu organele abilitate de lege pentru combaterea activităţii infracţionale în domeniul patrimoniului cultural naţional;
 2. h) sesizează organele de cercetare penală ori de câte ori în urma controlului efectuat se constată încălcări ale dispoziţiilor legale în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, de natură să atragă răspunderea penală şi se constituie, atunci când este cazul, parte civilă în procesul penal;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi identităţii naţionale, potrivit competenţelor legale ce le revin.

Organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi atribuţiile acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale.